Skip to content Skip to footer

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, którego najważniejszym celem jest wzmocnienie ochrony danych osób fizycznych, które są gromadzone oraz przetwarzane przez podmioty (firmy i instytucje) prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem przygotowanym dla Klientów, Pracowników, oraz Kandydatów do pracy, który został zamieszczony w załączniku: RODO – informacja dla kandydatów do pracy RODO – informacja dla klientów RODO – informacja dla pracowników.

Polityka prywatności dla Klientów.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, Zakład Produkcji Waty Anna Staśkiewicz, ul. Łąkowa 27, 64-050 Wielichowo, dalej jako Firma, informuje Panią / Pana jak następuje:

 • Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób, z którymi Pani / Pan współpracuje zostały przekazane Firmie w związku z zawarciem między stronami umowy oraz zgodnie i na podstawie przepisów przepisów podatkowych, przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i innych przepisów prawa.
 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Firma.
 • Firma nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Firma przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu realizacji, łączącej Strony umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisami prawa podatkowego, innymi przepisami prawa.
 • w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w celach, jak wskazano powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a zwłaszcza: a) podmiotom zewnętrznym świadczącym Firmie usługi kadrowe, księgowe i podatkowe, b) podmiotom zewnętrznym świadczącym Firmie pomoc prawną.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, łączącej Strony oraz w okresie przewidzianym przepisami prawa podatkowego, przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych i innymi przepisami.
 • W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo: a) dostępu do treści danych. b) sprostowania danych. c) usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 RODO. d) ograniczenia przetwarzania danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. f) przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie organ będący następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • W zakresie w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych lub danych osobowych osób współpracujących z Panią / Panem, następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Firmą, podanie przez Panią / Pana tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Firmą.

Polityka prywatności dla Pracowników.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, Zakład Produkcji Waty Anna Staśkiewicz, ul. Łąkowa 27, 64-050 Wielichowo, dalej jako Firma, informuje Panią / Pana jak następuje:

 • Pani / Pana dane osobowe zostały przekazane Pracodawcy w związku z zawarciem między stronami umowy o pracę oraz zgodnie i na podstawie przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych, przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i innych przepisów prawa.
 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Pracodawca.
 • Pracodawca nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Pracodawca przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisami prawa podatkowego, innymi przepisami prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w celach, jak wskazano powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a zwłaszcza: a) podmiotom zewnętrznym świadczącym Pracodawcy usługi kadrowe, księgowe i podatkowe, b) podmiotom zewnętrznym świadczącym Pracodawcy pomoc prawną, c) inspektorowi bhp.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie przewidzianym przepisami prawa dla danych osobowych przetwarzanych w związku z umową o pracę.
 • W związku z przetwarzaniem przez Pracodawcę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo: a) dostępu do treści danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 RODO, d) ograniczenia przetwarzania danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Pracodawcę narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie organ będący następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności dla Kandydatów do pracy.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, Zakład Produkcji Waty Anna Staśkiewicz, ul. Łąkowa 27, 64-050 Wielichowo, dalej jako Firma, informuje Panią / Pana jak następuje:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Firma. Firma prowadzi operacje przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 • Pani /Pan swoje dane osobowe udostępnił osobiście.
 • W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo: a) dostępu do treści danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 RODO, d) ograniczenia przetwarzania danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie organ będący następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Subscribe for the updates!